ELITE MAYORES

Shinji Yuzuriha  23 años

Shinji Yuzuriha

23 años

Adrian Guibu  23 años

Adrian Guibu

23 años

Kenny Kishimoto  25 años

Kenny Kishimoto

25 años

 

JUVENILES

Daiji Yuzuriha  21 años

Daiji Yuzuriha

21 años

Yum Ishikawa  21 años

Yum Ishikawa

21 años

Aldo Guibu  20 años

Aldo Guibu

20 años

Frank de la Sotta  17 años

Frank de la Sotta

17 años

Esteban Higa  17 años

Esteban Higa

17 años

Akio Kina  15 años

Akio Kina

15 años

Daniela Matallana  15 años

Daniela Matallana

15 años

Yumi Yuzuriha  15 años

Yumi Yuzuriha

15 años

Sophie Oshiro  16 años

Sophie Oshiro

16 años

Majo Belleza  15 años

Majo Belleza

15 años

Hidemi Segami  16 años

Hidemi Segami

16 años

Daniella Llanos  16 años

Daniella Llanos

16 años

ENTRENADORES

 
Ernesto Ávila  USBC Silver Coach

Ernesto Ávila

USBC Silver Coach

 

SEGUNDA FUERZA

 
Renzo Guibu

Renzo Guibu

Ricardo Tateishi

Ricardo Tateishi