ELITE MAYORES

 Shinji Yuzuriha  23 años

Shinji Yuzuriha

23 años

 Adrian Guibu  23 años

Adrian Guibu

23 años

 Kenny Kishimoto  24 años

Kenny Kishimoto

24 años

 

JUVENILES

 Daiji Yuzuriha  20 años

Daiji Yuzuriha

20 años

 Yum Ishikawa  20 años

Yum Ishikawa

20 años

 Aldo Guibu  19 años

Aldo Guibu

19 años

 Frank de la Sotta  17 años

Frank de la Sotta

17 años

 Esteban Higa  15 años

Esteban Higa

15 años

 Akio Kina  12 años

Akio Kina

12 años

 Daniela Matallana  15 años

Daniela Matallana

15 años

 Yumi Yuzuriha  15 años

Yumi Yuzuriha

15 años

 Sophie Oshiro  15 años

Sophie Oshiro

15 años

 Majo Belleza  15 años

Majo Belleza

15 años

 Hidemi Segami  15 años

Hidemi Segami

15 años

 Daniella Llanos  15 años

Daniella Llanos

15 años

ENTRENADORES

 
 Ernesto Ávila  USBC Silver Coach

Ernesto Ávila

USBC Silver Coach

 

SEGUNDA FUERZA

 
 Renzo Guibu

Renzo Guibu

 Ricardo Tateishi

Ricardo Tateishi