DIRECTIVA ACTUAL

-Presidente: Juan Carlos Yuzuriha Yakabi

-VicePresidente: Eduardo Morioka Fujinaka

-Secretario: Victor Fernando Tateishi Saito

-Tesorero: Marcos Hiroki Fukuda Takuma

-Vocal: Carlos Eduardo Gargurevich Ortega